လက္ရွိတြင္ ထုုိ WEB SITE အား ျပဳျပင္ဆဲ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ သံုုးစြဲခြင့္ မရရွိႏုုိင္ေသးပါ ခင္ဗ်ာ
တင္ျပေရာင္းခ်လိုေသာ ဓါတ္ပုံ ပညာရွင္ / ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ား အတြက္
ဓါတ္ပုံ (သို႔မဟုတ္) ပန္းခ်ီကား မ်ားကို အမွန္တကယ္ တင္ျပေရာင္းခ်လိုေသာ ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၍... bom@beautyofmyanmar.com သို႔ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။
(အမွန္တကယ္ ဓါတ္ပုံ ႏွင့္ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို တင္ျပေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္း စနစ္ျဖင့္ စီစစ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဓါတ္ပုံ ႏွင့္ ပန္းခ်ီ ပညာရွင္မ်ားအား အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။)

BOM Gallery

Contact us: To bom@beautyofmyanmar.com
Name:
Email:
Phone:
Message: